Καταστατικό

Του  Συλλόγου   με   την  επωνυμία   - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΆΡΤΑΣ -  ,  που   εδρεύει   στην   Άρτα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Μέσα.

 

Άρθρο  1

Ιδρύεται  σωματείο   με  την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΑΣ, σε  αυτόν  δε  ανήκουν  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  του  κινητά  και  ακίνητα. Ο  Σύλλογος  που  έχει  διοικητική  και  οικονομική  αυτοτέλεια  είναι  σωματείο  μέλος  και  ανήκει  στην  εδρεύουσα  στην  Αθήνα  ομοσπονδιακή  οργάνωση   με την  επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ   ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ   (Ε.Ο.Ο.Α.)   η  οποία  παρακάτω  θα  αναφέρεται  σαν   Ομοσπονδία.

 

Άρθρο  2

Η  Έδρα  του  Συλλόγου  είναι  στην  πόλη  της  Άρτας  και  στην  οδό  Τζαβέλα  7.

Απαγορεύεται  η  συστέγαση  του  Συλλόγου με  εμπορική  επιχείρηση. 

 

Άρθρο  3

Σκοπός  του  Συλλόγου  είναι  η  συστηματική  καλλιέργεια  και  διάδοση  όλων  των  μορφών  της  ορειβασίας  ( αναβάσεις, αναρριχήσεις, σπηλαιολογίας, ορεινής  ποδηλασίας  κ.λ.π.), της  Χιονοδρομίας  και  γενικότερα  των  χειμερινών  αθλημάτων, φροντίδα, της  αναπτύξεως  αυτών  στην  περιοχή  του, η  προστασία  του  Ελληνικού  ορεινού  χώρου  και  η διάδοση  της  αγάπης  και  του  σεβασμού  προς  αυτόν, καθώς  επίσης  η  ανάπτυξη  του  ορεινού  χειμερινού  τουρισμού.

Ο  Σύλλογος  έχει  περιοριστικά  και  μόνο  τους  σκοπούς  που  αναγράφονται  στο  καταστατικό  αυτό  και  αποκλείεται  κάθε  παρέκκλιση  από  αυτούς, χωρίς  προηγουμένη  έγκυρη  τροποποίηση  του  παρόντος.

 

Άρθρο  4

Για την  ανάπτυξη  των  σκοπών  του  ο  Σύλλογος   

α) Οργανώνει  με  την  επιμέλεια  και  φροντίδα  των  αρμοδίων  τεχνικών  οργάνων, αναβάσεις, αναρριχήσεις  και  άλλες  συναφείς  εκδηλώσεις  σε  βουνά  της  Ελλάδας και  του  εξωτερικού.

β) Οργανώνει  με  την  επιμέλεια  της  αρμόδιας  τεχνικής  επιτροπής  του, αγώνες  χιονοδρομίας  και  συμμετέχει σε  οργανωμένους από  άλλους  Συλλόγους  ή από  την  Ομοσπονδία.

γ)  Δημιουργεί  κέντρα  και  σχολές  για  την  βελτίωση  της  τεχνικής  των  μελών  του  στην  ορειβασία  και τα  χειμερινά  αθλήματα  και  την  κατάρτιση  των  τεχνικών στελεχών   του.

δ) Οργανώνει  συγκροτεί  και  διατηρεί  σε  συνεχή  ετοιμότητα  ομάδα  ορεινών   διασώσεων  για  την  παροχή  βοήθειας  σε  κινδυνεύοντας ορειβάτες. Η  ομάδα  συγκροτείται  από  μέλη  με την  απαραίτητη  κατάρτιση  στις  ορεινές  διασώσεις.                            

ε) Δημιουργεί  κατασκευάζει  και  συντηρεί  κάθε  είδους  ορεινές  εγκαταστάσεις  (καταφύγια, περίπτερα  αναβατήρες  κ.λ.π.) που  εξυπηρετούν  τους  σκοπούς  του  και  επιμελείται  την  εύρυθμη  λειτουργία  τους. 

στ) Ενθαρρύνει, καθοδηγεί  και  παρέχει  την  συμπαράσταση  και  βοήθεια  του: 1. Για  την  κατάρτιση  μελετών  ορθολογικής  οργάνωσης  του  ορεινού  χώρου. 2. Την  εκτέλεση  από  δημόσιες  αρχές  και  ιδιώτες  έργων  που  εξυπηρετούν  τους  σκοπούς  του. 3. Επιμελείται την  εύρυθμη  λειτουργία  τους, εφ  όσον  δεν  θίγουν  τον  ορεινό  χώρο  και  το  περιβάλλον   γενικότερα.

ζ) Εκδίδει  περιοδικά, λοιπά  έντυπα  και  άλλα  δημοσιεύματα  εξυπηρετούντα  τους  σκοπούς  του.

η) Συμβάλει  με  κάθε  τρόπο  στην  γνωριμία  του  Ελληνικού  ορεινού  χώρου  στο  ευρύτερο  κοινό με την  μελέτη  και  περιγραφή  των  μορφών του, της  χλωρίδας και της  πανίδας  του.

θ) Μεριμνά  για  την  μορφωτική  και  πολιτιστική  ανάπτυξη των  μελών  του  με  την  δημιουργία  βιβλιοθήκης, με  τον  προγραμματισμό  διαλέξεων, δημοσίων  συζητήσεων  με την  πραγματοποίηση  εκδρομών  κ.λ.π.

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Β

 Μέλη, δικαιώματα, υποχρεώσεις

 

 Άρθρο   5

Ο  ελάχιστος  αριθμός  των  μελών  του  Συλλόγου  ορίζεται  σε  είκοσι   και  ο  ανώτερος  είναι  απεριόριστος.

 Ως  μέλη  του  Συλλόγου  γίνονται  δεκτοί  όσοι  αγαπούν  το  βουνό  και  επιδίδονται  στην  ορειβασία  και  τα  καλλιεργούμενα  από  αυτόν  αθλήματα. 

Για  την  εγγραφή  απαιτείται   αίτηση   του  ενδιαφερόμενου  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο, (το  οποίο  παρακάτω  θα  αναφέρεται  μετά  αρχικά  Δ.Σ. ),  συνοδευόμενη   από  πρόταση  δυο  μελών  του  Συλλόγου  και  έγκριση   του Δ.Σ  που  παρέχεται  μέσα  σε  αποκλειστική   προθεσμία  εξήντα  ημερών. Αν  παρέλθει  άπρακτος  η  προθεσμία  αυτή,  η  έγκριση  του  Δ.Σ.  θεωρείται  ότι  έχει  παρασχεθεί  και  ο  ενδιαφερόμενος  έχει  εγγραφεί  ως  μέλος του  Συλλόγου  την  εξηκοστή  ημέρα  μετά  την  υποβολή  της  αίτησης. Για την εγγραφή εκδίδεται  διαπιστωτική  πράξη  του  προέδρου  του  Δ.Σ..  Το  Δ.Σ.  μπορεί  με  αιτιολογημένη  απόφαση του να  μην εγκρίνει  το αίτημα  εγγραφής  του  ενδιαφερομένου  ως  μέλους  του  Συλλόγου.

Κατά  πράξης  αυτής  ή  της   παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο  ενδιαφερόμενος  έχει  δικαίωμα  να  ασκήσει  αγωγή  στο  αρμόδιο  Μονομελές   Πρωτοδικείο.

Δεν  απαιτείται  η  πρόταση  της  προηγουμένης   παραγράφου  προκειμένου  περί  εγγραφής  αθλητών, ως  μέλη  στο  Σύλλογο , οι  οποίοι  έχουν  πετύχει  πρώτη  ως  όγδοη  νίκη  σε  ολυμπιακούς  αγώνες  ή παγκόσμια  ή  πανευρωπαϊκά  πρωταθλήματα, η  πρώτη  έως  τρίτη  νίκη   σε  Μεσογειακούς, Βαλκανικούς  και  Πανελλήνιους  αγώνες.

Τα  μέλη  του  Συλλόγου, πλην  των  ιδρυτικών  αποκτούν  το  δικαίωμα  να εκλέγουν  και να  εκλέγονται  στα  όργανα  του  Συλλόγου  μετά  την πάροδο  ενός  έτους  από  την  εγγραφή  τους.

 

Άρθρο  6

Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  μπορεί  να  απονέμεται  ο τίτλος  του  επίτιμου  μέλους  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  σε  πρόσωπα  που  έχουν  διακριθεί  για  την  προσφορά  τους  στο  Σύλλογο.

Η  απονομή  του  τίτλου  γίνεται  ύστερα  από  πρόταση  του Δ.Σ. του Συλλόγου και  απόφαση  που  λαμβάνει  η  Γενική   Συνέλευση  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  της. .

 

Άρθρο  7 

Ασκούμενα  μέλη  (αθλητές)  είναι  αυτά  που  κατέχουν  ειδικό  δελτίο  αθλητού  και  συμμετέχουν  στις  αγωνιστικές  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  μη  δικαιούμενα  αναμείξεως  στη διοίκηση  αυτού.

Οι  αθλητές   μετά  την  συμπλήρωση  του  τριακοστού   πέμπτου  έτους  της  ηλικίας  των  και  μετά  την  παρέλευση  ενός  έτους  από  την  συμμετοχής  τους  σε  επισήμους  αγώνες, δικαιούνται  να  γίνουν  μέλη  με  μόνη  την  υποβολή  στο  Δ.Σ.  εγγράφου  αιτήσεως .

Από  της  υποβολής  της  αιτήσεως  αυτής  αποκτούν  την  ιδιότητα  μέλους  και  έχουν  όλες  τις  υποχρεώσεις  των  τακτικών  μελών.

 

Άρθρο  8

Κωλύματα  εγγραφής  - Περιορισμοί 

1. Δεν  μπορεί  να  είναι  μέλος  του  Συλλόγου 

α) οποίος  δεν  έχει  συμπληρώσει  το  δέκατο  όγδοο  έτος  της  ηλικίας  του.

β) οποίος  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  αδικήματα  βίας  στους  αθλητικούς  χώρους, χρήση  η  διάδοση  ουσιών  φαρμακοδιεγερσης, ανθρωποκτονία  από  πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια  χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική  δυσφήμηση, έγκλημα  κατά  γενετήσιας  ελευθερίας  και  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της  γενετήσιας  ζωής, παράβαση  του  νόμου  περί  ναρκωτικών  και  περί  μεσαζόντων  και  οποίος  παραπεμφθεί με  αμετάκλητο  βούλευμα  για  πράξεις  που  διώκονται  σε  βαθμό  κακουργήματος .      

γ) οποίος  έχει  στερηθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  τα  πολιτικά  του  δικαιώματα   και  για  όσο   χρόνο  διαρκεί   η  στέρηση.

δ) οποίος  έχει  τιμωρηθεί   κατά  της  διάταξης  του  άρθρου  130  του  υπ  αριθμ.  2725—99  νόμου  περί  ερασιτεχνικού  και  επαγγελματικού  αθλητισμού  και  για  όσο  διάστημα  διαρκεί  η  τιμωρία.

2. Οι  εν  ενεργεία  κριτές, χρονομέτρες  και  όσοι  άλλοι  συμμετέχουν   σε  διαιτητικό  έργο  αθλήματος  το οποίο   ο  Σύλλογος  καλλιεργεί, μπορούν  να  είναι  μέλη  του   Συλλόγου, δεν επιτρέπεται  να  είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής ούτε να  αντιπροσωπεύουν  το  Σύλλογο  στην  Ομοσπονδία.

3. Δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλος  του  Συλλόγου  το  προσωπικό  του  Συλλόγου  για  όσο  χρόνο  διαρκεί  η  πάσης  φύσεως  σύμβαση  εργασίας  του  και  για  ένα  χρόνο  από  τη  λήξη  της   καθώς  επίσης  και  όσοι συνάπτουν  σύμβαση  με το  Σύλλογο  για  παροχή  υπηρεσιών  ή  για  εκτέλεση  έργου  με  αμοιβή  είτε  ατομικά  είτε  ως  ομόρρυθμοι  εταίροι  είτε  ως  διαχειριστές  Ε.Π.Ε.  ή  μέλη  διοικητικού  συμβουλίου  Α.Ε., για  όσο  χρόνο  διαρκεί  η  σύμβαση  και για  ένα  χρόνο  μετά  την  λήξη  ή  την  παράδοση  του  έργου.

4. Πρόσωπο  στο  οποίο  συντρέχει  οποιοδήποτε  από  τα  πιο  πάνω  κωλύματα  χάνει  αυτοδικαίως  την  ιδιότητα  του. Η  διαπιστωτική  πράξη  έκπτωσης  εκδίδεται  από το  Δ.Σ.  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  ημερών  αφότου   έλαβε  γνώση.

 

Άρθρο  9 

Τα  μέλη  καταβάλουν  μηνιαία  εισφορά  που  ορίζεται  σε  417  δραχμές  και  μπορεί  να  καταβάλλεται  στο  τέλος  κάθε  εξαμήνου.Το  ποσό  αυτό  δύναται  να  αυξομειώνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  μετά  από  έγκριση  της  Γενικής  Συνέλευσης.

 

Άρθρο  10

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  το  δικαίωμα  να  εκλέγουν  και  να  εκλέγονται  σύμφωνα  με τις  δια τάξεις  του  παρόντος  καταστατικού, να  μετέχουν  στις  συζητήσεις  και  ψηφοφορίες  της  Γενικής   Συνέλευσης  με  δικαίωμα  ψήφου.

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  οφείλουν  να  συμμετέχουν  ενεργώς  στις  δραστηριότητες  του, να  δέχονται  και  να  εκτελούν  πρόθυμα  κάθε  εντολή  και  εργασία  πού  τους  ανατίθεται  από  την  Γενική  Συνελευση  και  το  Δ.Σ.. Να  συμμορφώνονται  με  όλες  τις  διάταξης  του  παρόντος καταστατικού, τις  διατάξεις  των  κανονισμών  των  αθλημάτων  και  των  εσωτερικών  κανονισμών. Τα  μέλη  δικαιούνται  να  υποβάλουν,  όταν κρίνουν  χρήσιμο, έγγραφες  προτάσεις, γνώμες, εισηγήσεις, ως  και  τυχόν  παράπονα  τους  προς  τα  αρμόδια  όργανα  του  Συλλόγου.

Οφείλουν  να  καταβάλουν  τακτικά  τις  συνδρομές  τους  και  να  συμμετέχουν  στις  Γενικές  Συνελεύσεις .  Η  υποχρέωση  τους  να  συμμετέχουν στις  παραπάνω  δραστηριότητες  και  να  εκτελούν  τις εργασίες που  τους  αναθέτει  η  Γενική  Συνέλευση  και  το  Δ.Σ  απορρέει  από  τις  διάταξης  του  παρόντος  καταστατικού  και  ειδικότερα  από   την  υποχρέωση  τους  να    βοηθούν  για  την  εκπλήρωση  των  σκοπών  του  Συλλόγου  και  να  μην  αντιτίθενται  καθ  οιονδήποτε  τρόπο  στην  εκπλήρωση  των  σκοπών  αυτού.

 

Άρθρο  11

Τα  μέλη  έχουν  το  δικαίωμα  να  αποχωρήσουν  από  τον  Σύλλογο, αφού  υποβάλουν  έγγραφη  παραίτηση  από  αυτόν, τρεις  τουλάχιστον    μήνες  πριν  την  ετήσια  Γενική  Συνέλευση  και  αφού  καταβάλουν  τις  καθυστερημένες  μηνιαίες  ή  άλλες  έκτακτες  εισφορές  τους  μέχρι  την  ημέρα  της  διαγραφής  τους.

 

Άρθρο  12

Παύουν  να  είναι  μέλη  του  Συλλόγου : 

α) Όσοι  καθυστερούν  τις  συνδρομές  τους  πάνω  από  ένα  χρόνο.

Διαγράφονται  ύστερα  από  σχετική  απόφαση  του  Δ.Σ.  που  λαμβάνεται  αφού  υπενθυμισθεί   εγγράφως  η  διάταξη  του  άρθρου  αυτού,  περάσει δε  άπρακτος  τουλάχιστον  ένας  μήνας  από  την  υπενθύμιση  αυτή . Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  επανεγράφονται  αφού  προηγουμένως  καταβάλουν  τα  οφειλόμενα.

β) Όσοι  διαγράφουν  για  σπουδαίο  λόγο  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης.

γ)  Όσοι  διαγραφούν  ύστερα  από  απόφαση  των  αρμοδίων  πειθαρχικών  οργάνων, σύμφωνα  με την  διαδικασία  που  ορίζεται  στα  άρθρα.

 

 

                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Γ΄

 

Άρθρο  13 

Όργανα  του   Συλλόγου  είναι:  α)  η  Γενική   Συνέλευση  των  μελών, η οποία  θα  αναφέρεται  εις  τα  παρακάτω  με  τα   αρχικά  Γ.Σ.,  β)  το  εκλεγμένο   από  αυτή  Διοικητικό  Συμβούλιο ( Δ.Σ. ), γ)  το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  και   δ) η  Εξελεγκτική  Επιτροπή. 

 

Άρθρο  14.

  Η  Γ.Σ.  που  είναι  το  ανώτατο  όργανο  του  Συλλόγου  συγκροτείται  από  τα  ταμειακώς  τακτοποιημένα  μέλη  του  Συλλόγου , δηλαδή  εκείνα  τα  οποία  έχουν  καταβάλει  τη  συνδρομή  τους  του έτους  για  τον  οποίο  συγκαλείται  η  Γ.Σ.  και  διακρίνεται  σε  Τακτική  και  Έκτακτη. Τακτική  Γ.Σ.  συγκαλείται  το  Νοέμβριο   κάθε  χρόνου  , έκτακτη  όταν  το  θεωρήσει  αναγκαίο  το  Δ.Σ. ή  το  ζητήσουν  εγγράφως  με  αίτηση τους  που  θα  ορίζει  και  τα  θέματα  της  Συνελεύσεως  τουλάχιστον  το  ¼  των  μελών  που  είναι  ταμειακώς  ενημερωμένα . Στην  περίπτωση  αυτή  ο  πρόεδρος  υποχρεούται να  συγκαλέσει  την  Γ.Σ  μέσα  σε  δεκαπέντε  ημέρες  από  την  υποβολή  της  αιτήσεως. Η  πρόσκληση  για  την  Γ.Σ  γίνεται  από  τον  Πρόεδρο  και υπογράφεται  από  τον  Γραμματέα  με την  φροντίδα  του  οποίου    αποστέλλεται  στα  μέλη  ατομικώς  και  τοιχοκολλάται  στα  Γραφεία  του  Συλλόγου  τουλάχιστον  δέκα  ημέρες  πριν  την  Συνέλευση.

          Η  πρόσκληση  αναγράφει  τόπο  και  χρόνο  της  Συνέλευσης καθώς και  τα  θέματα  που  θα  συζητηθούν. Κανένα  θέμα  δεν συζητείται  αν  δεν  αναγράφεται  στην  πρόσκληση.

          Η  Γ.Σ., στην  οποία  μπορούν  να  παρίστανται  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  τα  επίτιμα  μέλη, της  οποίας  προεδρεύει  μέλος  με  μυστική  ή  φανερή  ψηφοφορία  ευρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  παρίστανται  τουλάχιστον  το   ένα  τέταρτο   (1/4)  των  ταμειακώς  ενημερωμένων  μελών  του  Συλλόγου. Όταν  δεν  υπάρχει  απαρτία  στην  πρώτη  Συνέλευση, καλείται  νέα  χωρίς  ειδοποίηση  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  το  αργότερο  με  τα  ίδια  θέματα. Η απαρτία  στη  Συνέλευση  αυτή  είναι  έγκυρη  με  οποιοδήποτε  αριθμό  παριστάμενων  μελών. 

Τα  μέλη  ψηφίζουν  μόνο  αυτοπροσώπως.

 

Άρθρο  15

Κατά  την  Γ.Σ.  του  Νοέμβριου  αναπτύσσονται  τα  πεπραγμένα  του  Δ.Σ., υποβάλλεται  διαχειριστικός  απολογισμός  του  προηγούμενου   έτους, ο  οποίος  συνοδεύεται  από  την  Έκθεση  της  Εξελεγκτικής   Επιτροπής  και  η  Γ.Σ.  τον  εγκρίνει  ή  τον  καταψηφίζει.

Επίσης  ο  προϋπολογισμός  του  επόμενου  έτους  από  αυτό  που  γίνεται  η  Συνέλευση , τον  οποίο  υποχρεωτικά  καταρτίζει  το  Δ.Σ.. Οι  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών.

Αποφάσεις  που  δεν  αναγράφονται  στην  πρόσκληση  είναι  άκυρες.

 

Άρθρο  16

  Το  οικονομικό  έτος  αρχίζει  από  την  1η  Ιανουαρίου  και  λήγει  την  31η  Δεκεμβρίου.

Ο  προϋπολογισμός   του  Συλλόγου  καταρτίζεται  έως την  30η  Σεπτεμβρίου  και  αποστέλλεται  στην  Ομοσπονδία .

Το  Δ.Σ.  υποχρεούται  να  συντάσσει  κάθε  έτος  και  ειδικό  απολογισμό  της  διαχείρισης  τυχόν  κρατικών  επιχορηγήσεων. Ο  απολογισμός  αυτός  εντάσσεται  σε  ειδικό  κεφάλαιο  του  απολογισμού  του  Συλλόγου. Ο  ειδικός  αυτός  απολογισμός  υποβάλλεται  για  έλεγχο  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης. Με  τον  ειδικό  αυτό  απολογισμό  συνυποβάλλονται  ο  απολογισμός  και  ισολογισμός  του  Συλλόγου. 

Σε  περίπτωση  που  η  ετήσια  συνολική  επιχορήγηση  τακτική  και  έκτακτη  πού  λαμβάνει  ο  Σύλλογος  είναι  μικρότερη  του  ενός  εκατομμυρίου  ( 1000000 )  δραχμών  μπορεί  αντί  απολογισμού  να  υποβληθεί, από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Συλλόγου, υπεύθυνη  δήλωση  του  ν. 1599/1986   ότι  το  ποσό  της  επιχορήγησης  διατέθηκε  για  τους  αθλητικούς  σκοπούς  για  τους  οποίους  επιχορηγήθηκε.

Ο  ισολογισμός  και  απολογισμός  του  Συλλόγου  καταρτίζεται  και  υποβάλλεται  για  έλεγχο  στην  Ομοσπονδία.

 

Άρθρο  17 

Ο  Σύλλογος  τηρεί  υποχρεωτικά  τα  εξής  βιβλία:

α)   Μητρώου  μελών 

β)   Πρακτικών  συνεδριάσεων   Γ.Σ..

γ)   Πρακτικών  συνεδριάσεων   Δ.Σ..

δ)   Εσόδων—Εξόδων.  

ε)   Περιουσιακών  στοιχείων.

στ) Πρωτοκόλλου  εισερχόμενων  και  εξερχόμενων  εγγράφων .

Τα  βιβλία  πριν  από  τη  χρήση  τους  θεωρούνται  από το  Νομάρχη   ή  από  άλλο  εξουσιοδοτημένο  όργανο.

Η  μη  τήρηση  του  παρόντος  άρθρου  συνεπάγεται  την  ανάκληση  της  αθλητικής  αναγνώρισης  του  Συλλόγου.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Άρθρο  18

Οι  εκλογές  για   την  ανάδειξη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  και  των  λοιπών  οργάνων  του  Συλλόγου  ενεργούνται  κάθε  δυο  χρόνια  στην  τακτική  Συνέλευση  του  Νοεμβρίου.

Η  Γενική  Συνέλευση  εκλέγει  με  μυστική  δια  ψηφοδελτίων  ψηφοφορία  το  Διοικητικο  Συμβούλιο  που  αποτελείται  από  επτά  μέλη.

Υποψηφιότητα  μπορούν  να  υποβάλουν  τα  μέλη  του  Συλλόγου   εις  την  Γραμματεία  του  Συλλόγου  τρεις  (3)  ημέρες  πριν  από  τις  αρχαιρεσίες.

Μαζί  με  την  εκλογή  του  Δ.Σ.  εκλέγονται  και  δυο  αναπληρωματικά  μέλη  για  την  ίδια  περίοδο  θητείας, τα  οποία  και  καλούνται  με   την σειρά  επιτυχίας  τους  να  αναπληρώσουν  τακτικά  μέλη  του  Δ.Σ.  σε  περίπτωση  που  θα  κενωθεί  θέση  στο  Δ.Σ..

Όταν  κατά τις  αρχαιρεσίες  αναπληρωματικοί  σύμβουλοι  ισοψηφούν  ενεργείται  μεταξύ  τους  κλήρωση  για  τον  καθορισμό  της  σειράς  επιτυχίας  τους.

Κατά  την  διάρκεια  της  θητείας  του  Δ.Σ.  είναι  δυνατή  η  μεταβολή  της  συνθέσεως  του.

Επιτυχόντες  για  τα  παραπάνω  όργανα  θεωρούνται  οι  υποψήφιοι  που  συγκέντρωσαν  κατά  τις  αρχαιρεσίες  τις  περισσότερες  ψήφους , μέχρι  να  συμπληρωθεί  ο  αριθμός   των  μελών  κάθε  οργάνου. Δηλαδή  επτά  (7)  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο , τρεις  (3)  για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή,  και  τρεις  (3)  για  το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο.  Οι  επόμενοι  δυο, δυο  και  δυο  κατά  σειρά  είναι  αναπληρωματικοί.

Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  ενεργείται  κλήρωση  για  τον  καθορισμό  της  σειράς  επιτυχίας  κάθε  υποψήφιου.

Τα  ψηφοδέλτια  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τις  εκλογές  είναι  ιδίου  τύπου  και  η  προμήθεια τους  γίνεται  με  ευθύνη  του  Δ.Σ.

 

Άρθρο  19        

Η  Εφορευτική  επιτροπή  αποτελείται  από  δυο  τακτικά  και  δυο  αναπληρωματικά μέλη  που  εκλέγονται  από  την  Γ.Σ.  πριν  από  τις  εκλογές.

Η  Εφορευτική  Επιτροπή  παραλαμβάνει  από  το  Δ.Σ.  τις  καταστάσεις  με  τα  μέλη που έχουν  δικαίωμα  ψήφου, την  κάλπη  την  οποία  ελέγχει  αν  είναι  άδεια, την  σφραγίζει  και  στην  συνέχεια  κηρύσσει  την  έναρξη  της  ψηφοφορίας.

Υποψήφιος  δεν  μπορεί  να  είναι  μέλος  της  Εφορευτικής  Επιτροπής.  

Η  Εφορευτική  Επιτροπή  φροντίζει  για  την  τήρηση  της  τάξεως, εποπτεύει  για  την  καλή  διεξαγωγή  των  εκλογών, σύμφωνα  με τους  νόμους, το  Καταστατικό  και  το  βιβλίο  Μητρώου  των  μελών  και  αποφασίζει  προσωρινά  για  κάθε αμφισβήτηση  που  προκύπτει.

Η  Εφορευτική  επιτροπή στην  περίπτωση  που  δυο  υποψήφιοι  για  τα  όργανα  της  Διοικήσεως  πάρουν  τους  ίδιους  ψήφους  ενεργεί  κλήρωση.

Η  Εφορευτική  επιτροπή  ενεργεί  τις  εκλογές  αφού  αναθέσει  στα  μέλη  της  καθήκοντα  Προέδρου  της  Συνελεύσεως, Γραμματέα  και  Πρακτικογράφου.

Ο  εκλογέας  ρίχνει  το  ψηφοδέλτιο  σε  ψηφοδόχο  κανονικά  σφραγισμένη, όταν  εκφωνείται  το  όνομα  του.

Τα  ψηφοδέλτια  ελέγχονται  από  τον  Πρόεδρο  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  προ  της  διανομής . Μετά  το  τέλος  της  ψηφοφορίας  γίνεται  η  διαλογή  των  ψηφοδελτίων  και  το  αποτέλεσμα  ανακοινώνεται  αμέσως  στην  Γ.Σ.  από  τον  Πρόεδρο   της.

Πληρωμές  καθυστερημένων  συνδρομών  μπορεί  να  γίνουν  και  κατά  την  ημέρα  των  αρχαιρεσιών  πριν  από  την  ψηφοφορία.

Στην  κατάσταση  ψηφοφόρων  η  Εφορευτική  Επιτροπή συμπληρώνει  και  τα  ονόματα  εκείνων  των  μελών  που  κατέβαλαν  τις  καθυστερημένες  εισφορές  τους  πριν  την  ψηφοφορία. 

 

Άρθρο  20

Κάθε  ψηφοφόρος  ψηφίζει  από  ένα  έως  επτά  και  ένα  έως  τρεις  υποψηφίους  για  το Δ.Σ., την  Εξελεγκτική  Επιτροπή  και   το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  αντίστοιχα , βάζοντας  τον  σταυρό  στα  ονόματα  της  προτιμήσεως  του. Η  Εφορευτική  Επιτροπή  μετά  το  τέλος  των  εκλογών  συντάσσει  πρακτικά  για  την  εκλογή  και  το  αποτέλεσμα, το  οποίο  καταχωρείται  στο  βιβλίο  Πρακτικών   της  Γ.Σ..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Δ

Το    Διοικητικό    Συμβούλιο  

 

Άρθρο  21                                                     

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  θητεία  διετή  και  τα  μέλη  του  είναι επτά  ( 7 ).

         Το  Δ.Σ.  το  αργότερο  δεκαπέντε  μέρες  μετά  την  εκλογή  του  συνεδριάζει  και  εκλέγει  από  τα  μέλη  του  τον  Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Γενικό  Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Ορειβασίας, Έφορο  Υλικού, Έφορο  Χιονοδρομίας –Εγκαταστάσεων. Το  Δ.Σ.  διοικεί  υπεύθυνα  τον  Σύλλογο  με  βάση  τους  ισχύοντας  νόμους  και  τις διάταξης  του  Καταστατικού. Αποφασίζει  για  κάθε  θέμα  που  αφορά την  εκπλήρωση  και  επίτευξη  των  σκοπών  του  Συλλόγου , διαχειρίζεται  την  περιούσια  του , προπαρασκευάζει  τις  εργασίες  των  Γ.Σ.  και  εκτελεί  τις  αποφάσεις  αυτών. 

        Η  ιδιότητα  του  μέλους  του  Δ.Σ.  είναι    τιμητική  και  άμισθη. Στα  μέλη  του  Δ.Σ. όταν  μετακινούνται  εκτός  του  τόπου  της  μόνιμης  κατοικίας  των ,για  προσφορά  οποιασδήποτε  υπηρεσίας  στο  Σύλλογο  επιτρέπεται  να  καταβάλλονται  τα έξοδα  κίνησης, διαμονής  και  διατροφής. Επιτρέπονται  προσωρινές  ταμειακές  διευκολύνσεις  προς  το  Σύλλογο  από  μέλη  του  Δ.Σ.  για  την  αντιμετώπιση  επειγουσών  αναγκών .

 

Άρθρο  22

Απαγορεύεται  το Δ.Σ.  του  Συλλόγου  να  συνάπτει  συμβάσεις  εργασίας, ανεξαρτήτων  υπηρεσιών, έργου, προμηθειών  και  οποιαδήποτε  άλλες  συμβάσεις  με  οικονομικό  αντάλλαγμα, με  μέλη  του  Δ.Σ., με  τις  συζύγους, τα  τέκνα, τους  γονείς  και  τα  αδέρφια  τους  ή  με  νομικά  πρόσωπα  στα  οποία  μετέχουν  τα  προαναφερόμενα  πρόσωπα. Η παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται  την  έκπτωση  την  μελών  Δ.Σ.  που  έλαβαν  την  σχετική  απόφαση. Η  έκπτωση  διενεργείται   με  απόφαση  του  αρμόδιου   δικαστηρίου.  .

 

Άρθρο  23  

Έμποροι  αθλητικών  ειδών  καθώς  και  οι  μέτοχοι, εταίροι , διαχειριστές  και  του  διοικητικού  συμβουλίου  ανώνυμης  εταιρείας  και  κάθε  είδους  εμπορικής  εταιρείας, εφόσον  αυτές  έχουν  ως  αντικείμενο  των  εργασιών  τους  την  εμπορία  ή  την  κατασκευή  κάθε  είδους  αθλητικών  ειδών  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλη  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  ή  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  αυτού.

 

 Άρθρο  24

Το  Δ.Σ.  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρο  του  με  πρόσκληση  που  ορίζει  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διατάξεως  τακτικά  δυο  φορές  τον  μήνα  και  έκτακτα  όταν  είναι  ανάγκη  ή  το  ζητήσουν  με αίτηση   τους  τρία  από  τα  μέλη  αναφέροντας  και  τα  θέματα  που  θέλουν   να  συζητηθούν.

Το  Δ.Σ.  ευρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  είναι  παρόντα  τέσσερα  μέλη  του  και  οι  αποφάσεις  του  λαμβάνονται  με  ψηφοφορία  και  πλειοψηφία  απόλυτη  των  μελών  που  παρευρίσκονται  στη  συνεδρίαση. Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  νικά  η  ψήφος  του  Προέδρου .Οι  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  πρακτικών  και  υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  και  τους  συμβούλους  που  μετέχουν  στη  συνεδρίαση. Μέλη  του  Δ.Σ.  που  απουσιάζουν  αδικαιολόγητα  από  τέσσαρεις  ( 4 )  κατά  σειρά  συνεδριάσεις  θεωρείται  ότι  παραιτήθηκαν  και  χάνουν   την  θέση  τους.

              

Άρθρο  25

Ο  Πρόεδρος  καθορίζει  την  ημερήσια  διάταξη  των  θεμάτων  που  θα  συζητηθούν  και  διευθύνει  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ., υπογράφει  τα  πρακτικά  αυτών, τα  έγγραφα  και  τα  εντάλματα. Σε  περίπτωση  κωλύματος  αναπληρώνεται  από  τον  Αντιπρόεδρο  και  αυτού  κωλυομένου  από  ένα  σύμβουλο  που  ορίζεται  από  το  Δ.Σ..

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  εκπροσωπεί  τον  Σύλλογο  σε  κάθε  Δημόσια  υπηρεσία  ή    Διοικητική , Δικαστική  ή  άλλη  αρχή  καθώς  και  ενώπιον  κάθε  άλλου  Νομικού  η  φυσικού  προσώπου .

Έχει  την  γενική  εποπτεία  των  γραφείων, εντευκτηρίων  και  εγκαταστάσεων  και  γενικά  τον  έλεγχο  της  δραστηριότητας  του  Συλλόγου  και  των  μελών.

 

Άρθρο  26

Ο  Γενικός  Γραμματέας  συντάσσει  την  αλληλογραφία, φυλάσσει  τα  αρχεία  και  τηρεί  τα  βιβλία  του  Συλλόγου. Είναι  υπεύθυνος  για  την  καλή  λειτουργία  των  γραφείων  και  εντευκτηρίων , συντονίζει  τις  εργασίες  των  συμβούλων, προσυπογράφει  από κοινού  με τον   Πρόεδρο  τα  πρακτικά  του  Δ.Σ.  και  της  Γ.Σ.  καθώς  και  όλα  τα  έγγραφα  και  τα  εντάλματα  πληρωμών.

Τον  Γενικό  Γραμματέα  κωλυόμενο  αναπληρώνει  ο  Έφορος  Ορειβασίας.

 

Άρθρο  27

Ο  Ταμίας  εισπράττει  με  διπλότυπες  αποδείξεις  που  φέρουν  την  σφραγίδα  του  Συλλόγου  αριθμημένες  και  υπογεγραμμένες  από  αυτόν  τις  μηνιαίες  εισφορές  των  μελών  και  όλα  γενικά  τα  έσοδα  του  Συλλόγου.

Τηρεί  τα  από  τον  νόμο  προβλεπόμενα  βιβλία , ενεργεί  εισπράξεις  και  πληρωμές  και  καταθέτει  σε  κοινούς  λογαριασμούς  Ταμιευτηρίου  σε  μια  από  τις  αναγνωρισμένες  Τράπεζες  κάθε  ποσό  το  οποίο  υπερβαίνει  τις  50000  χιλ . δραχμές.Το  ποσό  αυτό  δύναται  να  αυξομειώνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ..

Ο  Ταμίας  μπορεί  να  πραγματοποιεί  αναλήψεις  από  την  Τράπεζα  με  επιταγές  που  προσυπογράφει  ο Πρόεδρος  μετά  από  έγκριση  του  Δ.Σ.  Πληρώνει  με  εντάλματα  που  εκδίδονται ,  μετά  από  έγκριση  της  σχετικής  δαπάνης  από  το  Δ.Σ.  υπογραμμένα  από  τον  Πρόεδρο  και  αυτόν.

Εάν  ο Ταμίας  απουσιάζει  ή  αδυνατεί  να  εκτελέσει  τα  καθήκοντα  του  αναπληρώνεται  από  την  Έφορο  Ορειβασίας  ή  άλλο  μέλος  του  Δ.Σ.  που  ορίζεται  από  αυτόν  τον  ίδιο  και  με προσωπική  του  ευθύνη.

 

Άρθρο  28

Ο  Έφορος  Ορειβασίας  εισηγείται  στο  Δ.Σ.  το  πρόγραμμα  των  διαφόρων  εκδηλώσεων  του  Συλλόγου  εκτός  από  αυτές  που  έχουν  αγωνιστική  μορφή  και  εποπτεύει  την  εκτέλεση  τους . Απών  ή  κωλυόμενος  είναι  δυνατόν  να  αναπληρωθεί  από άλλο  σύμβουλο  που  ορίζεται  από  το  Δ.Σ.. 

 

Άρθρο  29  

Ο  Έφορος  Υλικού  έχει  την  επιμέλεια  της  μη  χρηματικής  περιουσίας  του  Συλλόγου  και  φροντίζει  για  την  καλή  εμφάνιση  των  εγκαταστάσεων  του, βοηθούμενος  από  επιτροπή  που  διορίζεται  από  το  Δ.Σ..

Είναι  υπεύθυνος  για  το  αθλητικό  και  γενικά  κάθε  υλικό  του  Συλλόγου  που  το  παραλαμβάνει  κατά  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  του  με πρωτόκολλο  παραλαβής  και  παράδοσης  από  τον  προκάτοχο  του  ή  το  προηγούμενο  Δ.Σ.  με  τα  σχετικά  στοιχεία  (βιβλία, αποθήκες, καρέκλες κ.λ.π. ).Τηρεί  ειδικό  βιβλίο  αποθήκης  υλικού  για  κάθε  είδος, καρτέλες  χρεοπιστώσεις  των  μελών  στα  οποία  παραδίδει  υλικά  για  χρήση, φροντίζοντας  για  την  επιστροφή  τους  στην  αποθήκη. Έχει  την  υποχρέωση  να  αναφέρει  για  τα  υλικά  που  δεν  επιστρέφονται  από  εκείνους  που  τα  χρεώθηκαν. Σε  αντίθετη  περίπτωση  είναι  υπεύθυνος  ο  ίδιος  για  την  αξία  τους.     

 Απών  ή  κωλυόμενος  είναι  δυνατόν  να  αναπληρωθεί  από  άλλο  σύμβουλο  που  ορίζεται  από  το  Δ.Σ..

 

Άρθρο  30

Το  Δ.Σ.  δικαιούται  να  ορίσει  ένα  ή  περισσότερους  Ειδικούς  Εφόρους  από  τα  μέλη του  ή  να  καταρτίζει  επιτροπές  ή  ομάδες  εργασίας, στις  οποίες  να  αναθέτει  την  φροντίδα  ορισμένων  από  τους  σκοπούς  του  Συλλόγου. Τα  μέλη  των   παραπάνω   ομάδων   ή  επιτροπών εκλέγονται  με  κριτήριο  την  καλλιέργεια  τους  ή  την  ιδιαίτερη  κλίση  τους.

 

Άρθρο  31  

Το  Δ.Σ.  δικαιούται  να  καταρτίζει  μηχανισμούς  λειτουργίας  του  Συλλόγου  (επιτροπών, ομάδων  κ.λ.π.)  οι  οποίοι  και  εφαρμόζονται  μετά  από  προηγούμενη  αναγνώριση  τους  από  την  Γ.Σ.  των  μελών.

 

Άρθρο  32

Μαζί  με το  Δ.Σ.  η  Γ.Σ. εκλέγει  επίσης  με  μυστική  ψηφοφορία, μεταξύ  μελών  που  είναι  ιδρυτικά  ή  έχουν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  διετία  ως  μέλη  και  το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο, το  οποίο  το  οποίο  αποτελείται  από  τρία  τακτικά  μέλη  και  δυο  αναπληρωματικά. Το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  στην  πρώτη  μετά  την  εκλογή  του  συνεδρίαση εκλέγει  Πρόεδρο  και  Γραμματέα, οι  δε  αποφάσεις  του  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία. Στις  συνεδριάσεις  του  Πειθαρχικού  Συμβουλίου  είναι  δυνατόν  να  παρευρίσκονται  και  τα  αναπληρωματικά  του  μέλη  και  να  εκφράζουν  γνώμη, δεν  έχουν  όμως  δικαίωμα  ψήφου.

                                                       

Άρθρο  33

Ύστερα  από  προηγούμενη  πάντα  εισήγηση  του  Δ.Σ.  το  Πειθαρχικο  Συμβούλιο  επιβάλει  πειθαρχικές   ποινές, αφού  ακούσει  προηγουμένως  τον  ενδιαφερόμενο  και  συγκεντρώσει  τα  σχετικά  με την  παράβαση  του  στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχει    παράβαση  του  παρόντος καταστατικού ή  συμπεριφορά  μη  σύμφωνη  με τους  σκοπούς  του  Συλλόγου, ή  για  πράξεις  επιβλαβείς  σε  αυτόν  και  γενικά  για  ανάρμοστη  διαγωγή.

Οι  παραπάνω  αιτιολογημένες  αποφάσεις  του  Πειθαρχικού  Συμβουλίου  καταχωρούνται  σε   ιδιαίτερο  βιβλίο  πρακτικών , το  οποίο  τηρείται  από  τον  γραμματέα  του, κοινοποιούνται    στο  Δ.Σ., το  οποίο  αναλαμβάνει  την  εκτέλεσή  τους. Οι  πειθαρχικές  ποινές  που  επιβάλλονται  ορίζονται  ανάλογα  με  το  παράπτωμα  και  κατά  την  κρίση  του  Πειθαρχικού  Συμβουλίου  είναι  δε  α ) ποινή  παρατηρήσεως , β ) επιπλήξεως, γ ) ποινή  προσωρινού  αποκλεισμού  από  τις  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  ή  παρουσίας  στις  εγκαταστάσεις  του  Συλλόγου  ή  χρήσεως  αυτών  και  τέλος  δ ) ποινή  διαγραφής.

 

Άρθρο  34

Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  έχει  τρία  τακτικά  και  δυο  αναπληρωματικά  μέλη  και  εκλέγεται  ταυτόχρονα  και  για  τον  ίδιο  χρόνο  με  τα   άλλα  όργανα  του  Συλλόγου.

Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  έχει  σαν  έργο  την  εποπτεία  της  διαχειρίσεως  του  Δ.Σ. και  διενεργεί  τον  οικονομικό  και  διαχειριστικό  έλεγχο.  Στο  τέλος του  έλεγχου  κάθε  διαχειριστικού  έτους  συντάσσει  έκθεση  για  την  διαχείριση  του  Δ.Σ. που  υπογράφεται  από  όλα  τα  μέλη  της  και  ο  Πρόεδρος  με  το  Δ.Σ.  την  υποβάλει  στην  ετήσια  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  για  έγκριση   και  καταχωρείται  στο  βιβλίο  πρακτικών  της  Γενικής  Συνελεύσεως.Ο  έλεγχος  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  αφορά  όλα  τα  πραγματοποιηθέντα  έσοδα  και  τις  πηγές  τους  καθώς  και  τις  δαπάνες  που  πραγματοποιήθηκαν.

                                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε

 

Άρθρο  35

Κατά την  πρώτη  μετά  την  εκλογή  του  συνεδρίαση  και  αφού  καταρτισθεί  σε  σώμα  το  Δ.Σ. προβαίνει  στην  συγκρότηση  των  επιτροπών  εκείνων, τις  οποίες  κρίνει  χρήσιμες  για  το  έργο  του.

Τα  καθήκοντα, τα  δικαιώματα  και  οι  υποχρεώσεις  των  καταρτιζομένων  από το  Δ.Σ.  επιτροπών  καθορίζονται  στις  αποφάσεις  της  συγκροτήσεως  τους  εκτός  από  τα  καθήκοντα, τις  αρμοδιότητες  κ.λ.π.  της  Τεχνικής  Επιτροπής  Ορειβασίας  ( Τ.Ε.Ο. ) για  την  οποία  ισχύουν  όσα  στο  παρόν  καταστατικό  αναγράφονται.

Η  θητεία  όλων  των  επιτροπών  λήγει  την  31η  Δεκεμβρίου  κάθε  έτους, κάθε  μια  κρατεί  σε  ιδιαίτερο  βιβλίο  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  και  αρχείο. Καμία  επιτροπή  περιλαμβανομένης  και της  Τ.Ε.Ο.  δεν  δικαιούται  να  αλληλογραφεί  με  αρχές,  οργανώσεις  κ.λ.π. παρά  μόνο  δια  μέσω  της  Γραμματείας  του  Συλλόγου.

 

Άρθρο  36         

Αθλητικά  παραπτώματα, εκτός  από  εκείνα  που  θίγουν  την  φίλαθλη  ιδιότητα  και  τα  οποία  παραγράφονται  με  την  πάροδο  διετίας, παραγράφονται  ένα  έτος  μετά  την  τέλεση  τους  και  οι  ποινές  αρχίζουν  μετά  την  απαγγελία  της  αποφάσεως.

 

Άρθρο  37 

Μόλις  το  Δ.Σ.  συγκροτηθεί  σε  σώμα  καταρτίζει  τριμελή  Τεχνική  Επιτροπή  Ορειβασίας  (Τ.Ε.Ο.) της  οποίας  καθήκον  είναι   η  επιμέλεια  της  ορειβατικής  δραστηριότητας  του  Συλλόγου. Η  Τ.Ε.Ο.  κατά  την  πρώτη  συνεδρίαση  μετά  τον  διορισμό  της  συγκροτείται  σε  σώμα  και  εκλέγει  μεταξύ  των  μελών  της  Πρόεδρο , Γραμματέα  και  Επιμελητή . Ο  Πρόεδρος , ο  Γραμματέας  και  ο  Έφορος  Ορειβασίας  του  Δ.Σ.  δικαιούνται  να  παρίστανται  και  να  παρακολουθούν  τις  συνεδριάσεις  της  Τ.Ε.Ο. και  να  εκφράζουν  γνώμη  κατά  τις  συζητήσεις.

Αποφάσεις  της  Τ.Ε.Ο.  σε  καθαρά  τεχνικά  ζητήματα  (οργάνωση  σχολών  και  κέντρων  εκπαιδεύσεως , συγκρότηση  ορεινών  αποστολών  κ.λ.π.)  είναι  υποχρεωτικές  για  το  Δ.Σ.. 

 

Άρθρο  38 

Οι  παραπάνω  επιτροπές  του  Συλλόγου  θα  συγκροτηθούν  και  θα  λειτουργήσουν  μετά  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  στην  οποία  θα  ορίζεται  ο  χρόνος  ενάρξεως  της  λειτουργίας  τους  και  η  οποία  απόφαση  θα  τελεί  υπό  την  έγκριση  της  Γενικής  Συνελεύσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ

Πόροι  και  περιουσία.

 

Άρθρο  39

Πόροι  και  περιουσία  του  Συλλόγου είναι:

α ) αυτοί  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  και  προέρχονται  από  συνδρομές μελών  και  από  προσφερόμενα  μέλη  ποσά,

β ) πρόσοδοι  από  την  περιούσια  του  Συλλόγου,

γ ) έσοδα από  πωλήσεις  εκδόσεων  του  Συλλόγου,

δ ) έσοδα  από  εορτές  και  οργανούμενες  εκδηλώσεις,

ε ) επιχορηγήσεις  κρατικές  και  νομικών  προσώπων  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  και 

στ ) κληρονομιές , κληροδοσίες  και  δωρεές  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων ,οι  οποίες  γίνονται  δεκτές  πάντοτε  όπως  ορίζει  ο  νόμος.

 

Άρθρο  40

Ο  Σύλλογος  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  των  αθλημάτων  που  καλλιεργεί  δύναται, με  απόφαση  του  Δ.Σ , να  ορίζει  αντίστοιχο  αντίτιμο  της  σχετικής  υπηρεσίας για  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών.

Στην  περίπτωση  αυτή  ο Σύλλογος, όπως  και  σε  όλες  τις  οικονομικές  πράξεις  του,  έχει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τις  διάταξης  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  2 του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων . Η  μη  τήρηση  βιβλίων  του  Κώδικα  βιβλίων  και  Στοιχείων  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  ανάκληση  της  αθλητικής  αναγνώρισης.

Εξαιρούνται  από  την  καταβολή  αντιτίμου  οι  αθλητές  των  αγωνιστικών  ομάδων  του  Συλλόγου. 

Επιτρέπεται  στο  Δ.Σ., εφ όσον  τηρούνται οι  κανονισμοί  της  Διεθνούς  Ολυμπιακής  Επιτροπής, να  συνάπτει  συμβάσεις  χορηγίας  ή  διαφήμισης  με  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  για  την  ανάπτυξη  της  αθλητικής  δραστηριότητας  του. Στην  περίπτωση  αυτή  απαγορεύεται  η  παραχώρηση  του  εμβλήματος  και  των  λοιπών  διακριτικών  στοιχείων  για  εμπορική  διαφήμιση  και  οικονομική  εκμετάλλευση.

 

Άρθρο  41

Η  περιουσία  του  Συλλόγου  δεν  επιτρέπεται  να  διατεθεί  για  σκοπούς  διαφορετικούς  από  τους  προβλεπόμενους  στο  παρόν  καταστατικό.

 

Άρθρο  42  

Η  περιουσία  του  Συλλόγου  δεν  επιτρέπεται  σε  καμία  περίπτωση  να  αποτελέσει  αντικείμενο  αναμείξεως  του  σε  κερδοσκοπική  επιχείρηση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ           

Γενικές   Διατάξεις

 

Άρθρο  43

Ο  Σύλλογος  είναι  αθλητικό  σωματείο, έχει  την  φίλαθλη  ιδιότητα  και  δεν  μπορεί  να  γίνει  μέλος  άλλης  Ομοσπονδιακής  Οργανώσεως  εκτός  από  την  Ε.Ο.Ο.Α..

 

 Άρθρο  44

Επιτρέπεται  η  συγχώνευση  του  Συλλόγου  με  άλλα  σωματεία  που καλλιεργούν  τον  ίδιο  κλάδο  άθλησης  με  απόφαση  της  Γ.Σ. των  δυο  Συλλόγων, με την  ίδρυση  σωματείου  που  μπορεί  να  φέρει  οποιαδήποτε  επωνυμία.

Σε  περίπτωση  συγχώνευσης  ο  πρόεδρος, ο  γραμματέας  και  ο  ταμίας  του  Συλλόγου  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  μηνών  από  την  συγχώνευση  οφείλουν  να  καταθέσουν  την  σφραγίδα  του  Συλλόγου  και  να  ακυρώσουν  στην  αρμόδια  Νομαρχιακή  υπηρεσία  τα  βιβλία  του  Συλλόγου.

Επίσης  οφείλουν  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό  περί  διαγραφής  του  Συλλόγου  από τα  οικεία  βιβλία  του  αρμόδιου  Πρωτοδικείου, την  παραπάνω  υπηρεσία, καθώς  και  την  Γ.Γ.Αθλητισμού.

Σε  περίπτωση  παράλειψης  το σωματείο  που  προήλθε  από  συγχώνευση  δεν  επιδοτείται.

 

Άρθρο  45

1.Δεν  επιτρέπεται  η  συμμετοχή  του  Συλλόγου  ή  αθλητή  του  σε  αγώνες  που  γίνονται  στην  Ελλάδα  ή  το  εξωτερικό, αν  αυτοί  δεν  είναι  εγκεκριμμένοι  από  την  Ομοσπονδία  ή  την  αντίστοιχη  Διεθνή. 

2.Σε  περίπτωση  που  ο  σύλλογος  ή  αθλητής  του  δεν  συμμορφωθεί  με  την  ανωτέρω  παράγραφο  η  Ομοσπονδία  έχει  το δικαίωμα  να  περικόψει  την  επιχορήγηση.

 

Άρθρο  46 

Η  μερική  ή  ολική  εκποίηση  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Συλλόγου  καθώς  και  η  αλλαγή  χρήσης  τους  απαγορεύεται.

Κατ  εξαίρεση ,  αν οι παραπάνω  εγκαταστάσεις  θεωρούνται  ανεπαρκείς   ή          δεν  εξυπηρετούν  πλέον  τις  αγωνιστικές  ανάγκες  του  Συλλόγου  ή  υφίσταται   άφευκτη  ανάγκη , επιτρέπεται  η  εκποίηση  τους  για  την  κατασκευή  ή  απόκτηση  νέων  που  πληρούν  τις  ανάγκες  ή  αλλαγή  χρήσης . 

Αποκλειστικά  αρμόδιο  να  βεβαιώσει  τα  ανωτέρω  καθίσταται  το  κατά  το  άρθρο  825  του  κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας  δικαστήριο. 

Η  αίτηση  υποβάλλεται  Από  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου , ύστερα  από  απόφαση  της  Γ. Σ.  του,  που  λαμβάνεται  με  απόφαση  των  2/3  των  μελών  του.

 

Άρθρο  47 

Τροποποίηση  του  καταστατικού  αυτού  και διάλυση  του  Συλλόγου  αποφασίζεται  σε  Γ.Σ.  όπως  ειδικότερα  ορίζεται  στον  ισχύοντα  νόμο.

Σε  περίπτωση  διάλυσης  του  Συλλόγου,  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία , μετά  την  εκκαθάριση, περιέρχονται  στην  Γ.Γ.Αθλητισμού, για  την  εξυπηρέτηση  αθλητικών  σκοπών. .

 

Άρθρο  48  

Ο  Σύλλογος  έχει  σφραγίδα  η  οποία  φέρει  στην  εξωτερική  της  περιφέρεια  τις  λέξεις   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΑΣ, στο  εσωτερικό  μέρος  αυτής  το  μέχρι  σήμερα  σήμα  του  Ε.Ο.Σ. Ο  αυτός  συνδυασμός  θα  αποτελέσει  και  το  σήμα  του  Συλλόγου  με  τα  ίδια  επ'  αυτού  αρχικά.

 

Άρθρο  49 

Το  πρώτο  μετά  την  έγκριση  του  παρόντος  Δ.Σ.  υποχρεώνεται  να  συντάξει  εσωτερικό  κανονισμό  του  Συλλόγου για  την  οργάνωση  και  την  λειτουργία  των  οργάνων  και  επιτροπών  του.

Κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  το  παρόν  Καταστατικό  και  τον εσωτερικό  κανονισμό  που  θα  συνταχθεί  ρυθμίζεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Αστικού  κώδικα  και  των  σχετικών  νόμων  που  ισχύουν.

 

Άρθρο  50

Το  καταστατικό  αυτό  που  αποτελείται  από  50  άρθρα, είναι  τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  του  καταστατικού  που  ιδρύθηκε  και  εγκρίθηκε  με  την  25/88  απόφαση  του  Πρωτοδικείου  Άρτας, διαμορφώθηκε  και  κωδικοποιήθηκε  σε  ενιαίο  κείμενο, μετά  τις  τροποποιήσεις  και  τις  προσθήκες  που  έγιναν  στην 12η Γενική  Συνέλευση    του  Συλλόγου  που  έγινε  στις   18  Οκτωβρίου  1999    και  ισχύει   από  την  χρονολογία  της  δικαστικής  αποφάσεως  που  θα  το  εγκρίνει.

 

 

Ο  Πρόεδρος  της   Γενικής  Συνέλευσης  Η  Γραμματέας  

 

 

          Νικόλαος  Σπαής          Ελένη   Βασιλείου